187
فرمانداری بشاگرد - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع
معاون استاندار
معرفی
شرح وظایف دفتر