190
فرمانداری بشاگرد - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع
شرح وظایف دفتر