187
فرمانداری بشاگرد - دفتر امور روستایی و شوراها
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر