190
فرمانداری بشاگرد - دفتر امور روستایی و شوراها
شرح وظایف دفتر