187
فرمانداری بشاگرد - اداره کل مدیریت بحران
شرح وظایف دفتر
مدیرکل
معرفی