187
فرمانداری بشاگرد - اداره کل امور اداری و مالی
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر