187
فرمانداری بشاگرد - دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر