187
فرمانداری بشاگرد - دفتر برنامه ریزی و تحول اداری
مدیر کل
معرفی
شرح وظایف دفتر