75
فرمانداری بشاگرد - مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت
مدیر کل
معرفی
مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت

صفحه در دست طراحي مي باشد

شرح وظایف دفتر