75
فرمانداری بشاگرد - مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت
مدیر کل
معرفی
عنوان
شرح وظایف دفتر